kế toán doanh nghiệp

Bài 2.1: Tại 1 doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nhập – xuất vật liệu như sau:

Tồn đầu tháng: Vật liệu (VL) A: 800kg x 60.000đ, VL B: 200kg x 20.000đ

Trong tháng: 1. Mua 500kg VL A, đơn giá chưa thuế 62.000đ/kg và 300kg VL B, đơn giá chưa thuế 21.000đ/kg, thuế suất thuế GTGT của VL A và VL B là 10%, VL nhập kho đủ, tiền chưa trả. Chi phí vận chuyển VL 176.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 16.000đ, phân bổ cho hai loại vật liệu theo khối lượng.

 2. Xuất kho 1.000kg VL A và 300kg VL B trực tiếp SX sản phẩm.

3. Dùng TGNH trả nhợ người bán ở nghiệp vụ 1 sau khi trừ khoản chiết khấu thanh toán 1% giá mua chưa thuế.

4. Xuất kho 50kg VL B sử dụng ở bộ phận QLDN.

5. Nhập kho 700kg VL A, đơn giá chưa thuế 61.000đ và 700kg VL B, đơn giá chưa thuế 19.000đ do người bán chuyển đến, thuế GTGT là 10%, đã thanh toán đủ bằng tiền chuyển khoản.

6. Xuất kho 600kg VL A và 400kg VL B vào trực tiếp SX sản phẩm.

Yêu cầu: Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên theo hệ thống KKTX với các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước – Xuất trước (FIFO), Nhập sau – Xuất trước (LIFO), bình quân gia quyền cuối kỳ, bình quân gia quyền liên hoàn.

Bài giải

Đầu kỳ: A =  48.000.000  = 800 x 60.000

B =  4.000.000  = 200 x 20.000  

 1. Nhập kho 

Nợ TK 152 (A):  31.000.000 = 500 x 62.000

Nợ TK 133 (A):  3.100.000 Có TK 331:  34.100.000 

Nợ TK 152 (B):  6.300.000  = 300 x 21.000

Nợ TK 133:  630.000 Có 331:  6.930.000

Nợ TK 152 (A):  100.000  = (176.000−16.000) f 500800

Nợ TK 152 (B):  60.000  = (176.000−16.000) f 300800

Nợ TK 331:  16.000

Có TK 111:  176.000 

Giá VL A (tính luôn chi phí vận chuyển): 62.200 = 31.000.000 + 100.000500 Giá VL B (tính luôn chi phí vận chuyển): 21.200 = 6.300.000 + 60.000300 

 1. Xuất kho 

Phương pháp FIFO:

Nợ TK 621:  66.560.000

Có TK 152 (A):  60.440.000  = 800 x 60.000 + 200 x 62.200

Có TK 152 (B):  6.120.000  = 200 x 20.000 + 100 x 21.200 

Phương pháp LIFO:

Nợ TK 621:  67.460.000

Có TK 152 (A):  61.100.000  = 500 x 62.200 + 500 x 60.000

Có TK 152 (B):  6.360.000  = 300 x 21.200

 Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá trung bình của A: 60.850 = (800 x 60.000 + 500 x 62.200)/(800 + 500) 

Giá trung bình của B: 20.720 = (200 x 20.000 + 300 x 21.200)/(200 + 300)

Nợ TK 621: 67.066.000

Có TK 152 (A):  60.850.000  = 60.850 x 1.000

Có TK 152 (B):  6.216.000  = 20.720 x 300

            Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Giá trung bình cuối kỳ của A: 60.900 = (800 x 60.000 + 500 x 62.200 + 700 x 61.000)/(800 + 500 + 700)

 Giá trung bình cuối kỳ của B: 19.720 = (200 x 20.000 + 300 x 21.200 + 700 x 19.000)/(200 + 300 + 700)

 Nợ TK 621:  66.816.000

Có TK 152 (A):  60.900.000 = 60.900 x 1.000

Có TK 152 (B):  5.916.000  = 19.720 x 300  

 1. Trả tiền:

 Nợ TK 331:  373.000  = (31.000.000 + 6.300.000) x 1%

Có TK 515:  373.000 

Nợ TK 331:  40.657.000  = (34.100.000 + 6.930.000) – 373.000

Có TK 112: 40.657.000

 1. Xuất kho:

 Phương pháp FIFO:

Nợ TK 642:  1.060.000

Có TK 152 (B):  1.060.000  = 50 x 21.200 

Phương pháp LIFO:

Nợ TK 642:  1.000.000

Có TK 152 (B):  1.000.000  = 50 x 20.000 

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá trung bình của B: 20.720 = (20.720 X 200 + 0 X 0)/(200+0)

Nợ TK 642:  1.036.000

Có TK 152 (B):  1.036.000  = 50 x 20.720 

Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Nợ TK 642:  986.000

Có TK 152 (B):  986.000  = 50 x 19.720  

 1. Nhập kho: 

Nợ TK 152 (A):  42.700.000  = 700 x 61.000

Nợ TK 152 (B):  13.300.000  = 700 x 19.000

Nợ TK 133:  5.600.000  = (42.700.000 + 13.300.000) x 10%

Có TK 112:  61.600.000  

 1. Xuất kho: 

Phương pháp FIFO:

Nợ TK 621:  44.890.000

Có TK 152 (A):  36.960.000  = 300 x 62.200 + 300 x 61.000

Có TK 152 (B):  7.930.000  = 150 x 21.200 + 250 x 19.000

Phương pháp LIFO:

Nợ TK 621:  44.200.000

Có TK 152 (A):  36.600.000  = 600 x 61.000

Có TK 152 (B):  7.600.000  = 400 x 19.000 

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá trung bình của A: 60.960 = (60.850 X 300 + 61.000 X 700)/(300 + 700)

Giá trung bình của B: 19.300 = (20.720 x 150 + 19.000 x 700)/(150 + 700)

Nợ TK 621:  44.296.000

Có TK 152 (A):  36.576.000  = 600 x 60.960

Có TK 152 (B):  7.720.000  = 400 x 19.300

Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Nợ TK 621:  44.428.000

Có TK 152 (A):  36.540.000  = 600 x 60.900

Có TK 152 (B):  7.888.000  = 400 x 19.720

Bài 2.3: Công ty Tiến Thịnh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong tháng 5 có tình hình công cụ A như sau: I. Số dư đầu tháng 5: f TK 153: 5.000.000đ = 1.000 đơn vị A x 5.000đ f TK 133: 3.000.000đ II. Tình hình phát sinh trong tháng 5:

1. Công ty Minh Long chuyển đến đơn vị một lô hàng công cụ A, trị giá hàng ghi trên hóa đơn là 4.000 đơn vị, đơn giá chưa thuế 5.600đ, thuế GTGT 10%. Khi kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu 300 đơn vị hàng, đơn vị cho nhập kho và chấp nhận thanh toán theo số hàng thực nhận.

 2. Đơn vị xuất 2.000 công cụ A cho bộ phận bán hàng sử dụng trong 4 tháng, phân bổ từ tháng này.

3. Xuất trả lại 1.000 công cụ A cho công ty Minh Long vì hàng kém phẩm chất, bên bán đã thu hồi về nhập kho.

4. Xuất 1.000 công cụ A để phục vụ sản xuất sản phẩm và 500 công cụ A cho bộ phận quản lý doanh nghiệp.

5. Công ty Long Hải chuyển đến đơn vị một lô hàng công cụ, trị giá hàng ghi trên hóa đơn là 4.000 đơn vị, đơn giá 6.000đ, thuế GTGT 10%. Hàng nhập kho đủ. Sau đó do hàng kém phẩm chất, đơn vị đề nghị bên bán giảm giá 20% trên giá thanh toán (có bao gồm cả thuế GTGT 10%), bên bán đã chấp nhận.

6. Đơn vị chi tiền mặt trả hết nợ cho công ty Minh Long sau khi đã trừ đi phần chiết khấu thanh toán 1% trên số tiền thanh toán.

Yêu cầu: Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên, biết rằng đơn vị xác định giá trị thực tế hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO).

Bài giải

 1. Nợ TK 153:  20.720.000  = 3.700 x 5.600

Nợ TK 133:  2.072.000

Có TK 331:  22.792.000  

 1. Nợ TK 641:  2.650.000

Nợ TK 142:  7.950.000

Có TK 153:  10.600.000  = 1.000 x 5.000 + 1.000 x 5.600

 1. Nợ TK 331:  6.160.000

Có TK 133:  560.000

Có TK 153:  5.600.000  = 1000 x 5.600  

 1. Nợ TK 627:  5.600.000  = 1000 x 5.600

Nợ TK 642:  2.800.000  = 500 x 5.600

Có TK 153:  8.400.000  

 1. Nợ TK 153:  24.000.000  = 4.000 x 6.000

Nợ TK 133:  2.400.000 

Có TK 331:  26.400.000 

Nợ TK 331:  5.280.000  = 26.400.000 x 20%

Có TK 133:  480.000  = 2.400.000 x 20%

Có TK 153:  4.800.000  = 24.000.000 x 20%  

 1. Nợ TK 331:  16.632.000  = 22.792.0000 – 6.160.000

Có TK 111:  16.465.680  = (22.792.000 – 6.160.000) x 99%

Có TK 515:  166.320  = (22.792.000 – 6.160.000) x 1%

 

Advertisements

Chương 12: Cha và con gái chi tình (TSNTKHH)

Chương 12: Cha và con gái chi tình

383438_212254342238122_39016547_n

Thiên Thanh Hoàng vừa mới xuống xe ngựa, ngẩng đầu nháy mắt thấy một người  ngoài ý muốn, Thiên Gia gia chủ, cũng chính là cái người nàng gọi là phụ thân Thiên Dịch Ngôn!

Năm mươi tuổi không tính lớn nên hắn thoạt nhìn thân thể cường tráng vô cùng, một thân quan bào bao vây lấy thân hình có chút gầy của hắn, gầy yếu hai má, ngũ quan đoan chính, khóe miệng có hai phiết râu cá trê, đôi hữu thần*mắt* sáng ngời, vừa thấy đã biết đây chính là một cái quan tốt thanh liêm!

Quả thật! Hắn một lòng trung thành vì triều đình, công chúa người ta nói một câu không nghĩ gả, hắn lập tức nhìn trông mong muốn đem nữ nhi của chính mình đưa lên, cũng không quản sống hay chết, quả thật đủ trung tâm .

Từ khi thánh chỉ hạ đến bây giờ Thiên Dịch Ngôn đều không có thấy quá Thiên Thanh Hoàng, có lẽ là hắn cố ý không nghĩ thấy, giờ phút này đột nhiên trông thấy quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền trấn định xuống dưới, trên mặt bày ra nghiêm túc bộ dáng, hỏi: “Nghe nói hoàng hậu nương nương truyền ngươi tiến cung, hoàng hậu nương nương có nói ngươi cái gì?”

“Không có!”

Trả lời không mặn không nhạt làm cho Thiên dịch Ngôn nhíu mày, trong mắt hiện ra không hờn giận: “Ngươi đây là đang cùng phụ thân nói chuyện sao?”

“Ngươi muốn ta nói cái gì?” Phụ thân? Hiện tại hắn mới nhớ tới mình là một cái phụ thân sao?

“Thiên Thanh Hoàng! Ngươi đây là cái gì thái độ?”

“Thái độ?” Thiên Thanh Hoàng cười lạnh, trong mắt tất cả đều là châm chọc: “Ngươi nói ta nên dùng cái gì thái độ để thể hiện với ngươi? Phụ — thân — đại — nhân của ta?”

“Ngươi…” Thiên dịch Ngôn bị ánh mắt châm chọc kia của Thiên Thanh Hoàng đâm đến, tức giận đến nói không ra lời.

“Ba!” Một cái bàn tay đánh vào mặt Thiên Thanh Hoàng, làm cho Hoan Lạc đang đứng một bên nháy mắt thay đổi sắc mặt: “Tiểu thư!”

Khuôn mặt trắng nõn nháy mắt sưng đỏ, một tia vết máu theo khóe môi của Thiên Thanh Hoàng chảy xuống dưới, nàng rõ ràng có thể né tránh , nhưng là nàng lại sinh sôi muốn bị đánh một cái tát này, coi như là sự phân biệt cuối cùng, từ nay về sau nam nhân này cùng nàng không còn quan hệ.

“Lão gia! Ngươi như thế nào đánh tiểu thư a! Tiểu thư cho dù có như thế nào không đúng, nàng cũng đều là thân sinh nữ nhi của ngài a!” Hoan Lạc đau lòng nhìn mặt của Thiên Thanh Hoàng, trong mắt nước mắt đều bắt đầu đảo quanh.

“Cút ngay! Bổn tướng không có nữ nhi như vậy!” Thiên Dịch Ngôn lửa giận tận trời, cho tới bây giờ không nghĩ tới nữ nhi không có tiếng tăm này cư nhiên dám chống đối hắn: “Ngươi đừng tưởng rằng ngươi được Hoàng Thượng phong tước là Phong công chúa ta sẽ không dám đánh ngươi, cho dù ngươi thành Phượng Hoàng bay lên trời ta cũng sẽ đem ngươi đánh xuống dưới; ngươi xem ngươi làm sao có bộ dáng tiểu thư khuê các? Hiện tại cút trở về cho ta hảo hảo tỉnh lại!”

Thiên Thanh Hoàng ngẩng đầu nhìn thẳng Thiên Dịch Ngôn, đôi mắt giờ phút này u ám như hàn băng, hơi thở quanh thân làm cho không khí đều giảm xuống mấy độ: “Quả thật! Danh hiệu công chúa này của ta vẫn là do ngươi ban tặng đâu! Nếu không phải ngươi tự mình hướng đến Hoàng thượng tiến cử, chỉ sợ ta sự thật đúng là không đảm đương nổi công chúa đâu! Dùng chính mình nữ nhi thay thế công chúa gả cho quân vương tàn bạo thị huyết như vậy, tướng gia thật đúng là trung quân ái quốc, quả nhiên là thần tử tốt của Hoàng Thượng!”

Châm chọc trong lời nói làm cho Thiên Dịch Ngôn nhất thời nói không nên lời, nhưng cũng không có cảm thấy việc làm của chính mình có chỗ nào không đúng, ánh mắt dừng ở trên mặt thường thường vô kị của Thiên Thanh Hoàng, càng xem càng hận, hắn như thế nào sinh ra một cái nữ nhi như vậy!

“Nghiệp chướng!” Nghẹn xuất một câu như vậy, Thiên Dịch Ngôn phẫn nộ phất tay áo mà đi.

“Tiểu thư!” Tuy rằng biết chính mình tiểu thư rất hận cái gọi là gia*nhà* này, nhưng là đối phụ thân này nàng vẫn còn tia lưu luyến , thái độ trước mắt của Thiên Dịch Ngôn, sinh sôi đem cuối cùng một tia huyết mạch của cha và con gái đều đánh tan, nàng biết tiểu thư tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng vẫn thực bận tâm đến thân tình , bằng không lấy thái độ của người trong Thiên Gia đối tiểu thư, bọn họ cũng không biết đã chết bao nhiêu lần!

Nếu như trong mắt của Thiên Dịch Ngôn giờ phút này có một tia áy náy, có lẽ về sau kết cục của hắn sẽ tốt hơn một chút, đáng tiếc hắn không có!

“Không có việc gì!” Thiên Thanh Hoàng nâng tay, con ngươi lại khôi phục bộ dáng bình thản vô ba, tựa hồ sự lãnh liệt kia của nàng chính là người khác nhìn nhầm: “Chúng ta vào đi thôi!”

Thiên Thanh Hoàng bước đi về phía trước, so với sự tùy ý của trước kia, giờ phút này bộ pháp của nàng càng thêm kiên định!

Thiên Dịch Ngôn! Đây là ngươi bức ta !

Chương 11: Hoàng hậu

Chương 11: Hoàng hậu

20111229162558_aphong

“Năm bước lầu một, mười bước nhất các. Hành lang thắt lưng man hồi, diêm nha Cao trác. Các ôm địa thế, hục hặc với nhau. Bàn bàn yên, buồng ong Thủy xoáy, súc không biết hồ mấy ngàn vạn Lạc. Trường kiều nằm ba, chưa Vân Hà Long? Phục đạo hạnh không, không tế Hà hồng? Cao thấp Minh mê, không biết tây đông. Ca đài ấm vang, cảnh xuân hoà thuận vui vẻ. Vũ điện Lãnh tay áo, gió thảm mưa sầu. Trong vòng một ngày, nhất Cung trong lúc đó, mà khí hậu không đồng đều.”( T.T đây là miêu tả cung A Phòng, tòa cung điện huyền thoại của Trung Quốc nhưng ta đọc không hiểu, có nàng nào edit được đoạn này dùm ta không T.T )

Đây là hình dung về A Phòng Cung(1) , giờ phút này được dùng tại trong cái hoàng cung này mặc dù có chút khoa trương, nhưng bất kể một thứ gì trong cái hoàng cung này cũng là xa hoa vô cùng.

Bất quá đối với địa phương xa hoa này Thiên Thanh Hoàng đến một điểm đều không có cảm giác, nhìn không chớp mắt đi theo thái giám phía trước, bộ dáng trấn định làm sao có thể giống như là người lần đầu tiên tiến cung!

Thiên Thanh Tuyết cũng là lần đầu tiên tiến cung, nhưng là vì vừa mới bị những lời nói kia của Thiên Thanh Hoàng làm cho nàng đến nay vẫn còn  kinh hãi, thế nào còn có tâm tình đi sợ hãi than về phong cảnh của  hoàng cung, giờ phút này nàng thầm nghĩ nhanh nhanh rời đi nơi này.

“Công chúa và Thiên tiểu thư chờ một chút, nô tài đi trước về phía hoàng hậu nương nương thông báo một tiếng!” Thái giám ngừng cước bộ của hai người, lập tức xoay người đi đến một cái cung điện ở phía trước.

Thiên Thanh Hoàng ngẩng đầu, ‘Khánh Cảnh Cung’ ba cái chữ to ánh vào mi mắt, đây là chỗ ở của lịch đại hoàng hậu, mà cách vách của Khánh Cảnh Cung đó là tẩm cung Hoàng Thượng, chỉ cách nhau một bức tường; lại nói tiếp nữ nhân hoàng cung mới là tối bi ai, rõ ràng cùng nam nhân của chính mình chỉ có cách một bức tường, nhưng là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem nữ nhân khác từng bước từng bước tiếp cận hoàng cung; mà các nữ nhân này mặc kệ là vì quyền hay vẫn là vì dục, đều cam tâm tình nguyện tiêu sái tiến tời “nhà giam” này, dữ dội bi ai; đáng tiếc những người này vĩnh viễn bị tham vọng làm mờ mắt, rốt cuộc nhìn không thấy tâm của chính mình.

Nếu như nàng gả cho cái gì Tây Hạ Vương, có phải hay không nàng cũng sẽ trở thành nữ nhân trong hoàng cung Tây Hạ mỗi ngày chờ Hoàng Thượng lại đây sủng hạnh? Hoặc là cũng học những nữ nhân này mỗi ngày đi tranh thủ tình cảm?

Ngẫm lại tình cảnh như vậy Thiên Thanh Hoàng nhất thời một trận ác hàn, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là người cam nguyện bị nhân trói buộc, muốn nàng đi lấy lòng một người nam nhân, còn không bằng làm cho nàng đi tìm chết đi! Về phần địa phương hoàng cung như này, như thế nào trói buộc được nàng? Nếu thật sự không tốt ngoạn vỗ vỗ mông chạy lấy người là được!

“Tuyên Định Quốc công chúa Thiên Thanh Hoàng, Thiên Gia tiểu thư Thiên Thanh Tuyết yết kiến!”

Tiếng hô của thái giám theo cửa đại điện truyền đến, hai người cùng nhau cất bước đi đến, nếu là trước kia Thiên Thanh Tuyết khẳng định sẽ muốn đi ở phía trước, lấy ra sự hào phóng khéo của mình để được hoàng hậu thưởng thức, chính là hiện tại nàng nào dám làm cho Thiên Thanh Hoàng đi ở đằng sau.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương!” Hai người cùng nhau cúi người.

“Đứng lên đi!” Một giọng nữ mang theo một tia lãnh ý truyền đến, Thiên Thanh Hoàng ngẩng đầu nhìn về hướng chủ vị, hoàng hậu năm nay hẳn là hơn bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng bất quá hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng, trên mặt tuyệt mỹ mang theo nữ nhân thành thục đặc biệt ý nhị, một thân cung trang thêu Phượng Hoàng làm cho nàng thoạt nhìn nhiều hơn chút uy nghiêm, dáng vẻ ngàn vạn, ung dung cao quý.

Một đôi con ngươi có chút âm lãnh đảo qua hai người, đến khi nhìn đến khuôn mặt bình thường vô kỳ của Thiên Thanh Hoàng, trong mắt hiện lên sự ghét bỏ cùng khinh thường, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi, lập tức đem ánh mắt dừng ở trên người của Thiên Thanh Tuyết, con ngươi nhưng thật ra sáng lượng: “Nguyệt Nhi mỗi ngày ở bên người của bản Cung bên nói Thiên tiểu thư hào phóng khéo, bác học mới rất nhiều, nay vừa thấy, nhưng thật ra là người khó có thể tìm trong thiên hạ!”

Nghe được hoàng hậu ca ngợi Thiên Thanh Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh, nháy mắt đem sự sợ hãi mà Thiên Thanh Hoàng gây cho nàng đều quăng đến sau đầu, nhã nhặn hành lễ: “Tạ nương nương khích lệ, nhưng lời này đều là công chúa trêu ghẹo Thanh Tuyết, nương nương khả trăm ngàn lần đừng tưởng thật!”

“Ha ha! Nguyên bản bản cung cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại xem ra, Nguyệt Nhi nhưng thật ra miêu tả đúng như trong lời nói!” Nhìn ra được hoàng hậu đối Thiên Thanh Tuyết rất có hảo cảm, dù sao nàng vốn một lòng muốn chất tức này, tuy rằng hiện tại Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, nhưng hết thảy đều còn có chuyện xấu không phải sao? Thiên Gia thế lực lớn như vậy, hoàng hậu lại làm sao có thể buông tha.

“Thanh Tuyết hôm nay nhìn thấy nương nương, nương nương dáng vẻ ngàn vạn, trí tuệ rộng rãi, làm cho Thanh Tuyết tự biết xấu hổ, không dám ở trước mặt nương nương vọng ngôn!”

“Tuyết Nhi cùng Nguyệt Nhi Thiên Nhi cùng tuổi, có thể sánh bằng hai cái nha đầu kia lúc còn nhỏ hơn!” Một cái xưng hô thay đổi, đủ để thuyết minh tâm tình của hoàng hậu giờ phút này không sai!

Thiên Thanh Tuyết cùng hoàng hậu trò chuyện không coi ai ra gì, Thiên Thanh Hoàng cảm thấy chính mình tựa hồ bị bỏ qua như người trong suốt, trong lòng không khỏi bắt đầu bội phục Thiên Thanh Tuyết, nữ nhân như Thiên Thanh Tuyết quả thực chính là vì hoàng cung hậu viện mà sinh ra, nếu như nàng không tiến hậu cung, đây mới là tổn thất của hậu cung.

“Không biết nương nương hôm nay truyền Triệu Thanh Tuyết cùng muội muội tiến đến hay không có chuyện quan trọng?” Thiên Thanh Tuyết xảo diệu hỏi một câu, thuận tiện đem Thiên Thanh Hoàng bị quên đi đã lâu nói đi ra.

“Cửu tiểu thư hiện tại thân phận là Định Quốc công chúa, ngày mai Tây Hạ sứ giả sẽ đến, đêm nay ngươi liền ở trong cung trụ(ngủ) một đêm đi!” Hoàng hậu thực tùy ý mở miệng, thật là một điểm cũng chưa đem Thiên Thanh Hoàng để vào mắt, ở trong mắt nàng liền cùng nhóm người Tư Đồ Văn Thiên xem Thiên Thanh Hoàng giống nhau, thuộc loại cứt chó vận đi rồi.

Những người này tự nhận là chính mình tôn quý vô cùng, rõ ràng là bọn hắn sợ Hiên Viên Tuyệt mới muốn làm cho Thiên Thanh Hoàng đại gả, nhưng lại cho rằng tất cả những việc làm này là bọn hắn ban ân, nhìn đến bộ dáng bình thường của Thiên Thanh Hoàng, lại cảm thấy tâm lý bất bình, vì thế tất nhiên là muốn thể hiện bộ dáng cao ngạo, chứng minh rằng chính mình so với Thiên Thanh Hoàng cao quý hơn.

“Đa tạ ý tốt của nương nương, nhưng là từ nhỏ Thanh Hoàng liền quen giường, hoàng cung giường tuy rằng đẹp đẽ quý giá mềm yếu nhưng Thanh hoàng lại ngủ không được thói quen, thỉnh nương nương thứ lỗi!” Thiên Thanh Hoàng ngẩng đầu không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Có lẽ là không nghĩ tới Thiên Thanh Hoàng hội cự tuyệt, hoàng hậu hơi hơi có chút kinh ngạc, phải biết rằng đối với quan gia tiểu thư mà nói, ai đều giấc mộng có thể ở lại địa phương hoa lệ như hoàng cung, đối với lời mời của hoàng hậu, tất nhiên là sẽ không có người hội cự tuyệt , vậy nên bây giờ nàng còn thật sự đánh giá một chút Thiên Thanh Hoàng, phát hiện trên người nàng có loại cảm giác mông lung, nhưng là nhìn đến khuôn mặt như trước rất bình thường, sở hữu tâm tình đều tiêu tán , tùy ý vẫy vẫy tay: “Ngươi đã kiên trì bản Cung cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng là đêm mai sứ giả vào cung ngươi phải cùng Tuyết Nhi cùng nhau đến!”

“Thanh hoàng biết!”

Tựa hồ nghe đến thanh âm khách khí mặt của thái tử, Thiên Thanh Hoàng cùng hoàng hậu nói một tiếng thân thể không khoẻ tưởng phải rời khỏi; hoàng hậu vốn là không muốn gặp Thiên Thanh Hoàng, tự nhiên vung tay lên bảo người cho nàng rời đi, nhưng lại đem Thiên Thanh Tuyết giữ lại.

Thiên Thanh Hoàng vừa mới đi ra liền cùng Tư Đồ Lãng ngay mặt chống lại, nàng khóe môi nhất câu, lại làm cho Tư Đồ Lãng sững sờ ở tại chỗ, nhưng tuyệt đối không phải bị mê đảo .

“Ngươi…” Tư Đồ Lãng trong lòng cả kinh, đêm qua hắn phái đi ám Vệ đến nay không có trở về, hắn cũng phái người đi tướng phủ điều tra quá, nhưng cái gì cũng chưa tra được; nay thấy Thiên Thanh Hoàng hảo hảo, mà thủ hạ của chính mình lại không biết tung tích, hắn như thế nào có thể không kinh ngạc.

Theo lý thuyết thủ hạ ám Vệ không có khả năng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn, hơn nữa Thiên phủ đêm qua yên yên lẳng lặng, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh, hắn suy nghĩ cả một buổi sáng, rốt cục quyết định lại đây hỏi hoàng hậu một chút, dù sao trừ bỏ hắn ở ngoài còn có hoàng hậu có thể điều động bọn họ!

“Thái tử sớm a!” Thiên Thanh Hoàng gật gật đầu, lập tức ở lúc Tư Đồ Lãng đang kinh ngạc liền đi ra đại môn!

Đến thời điểm Tư Đồ Lãng hoàn hồn, Thiên Thanh Hoàng đã muốn đi xa !

_________________________________________

(1)   Công trình cung A Phòng vô cùng quy mô, khi Tần Thủy Hoàng còn sông chỉ xây xong một tòa tiền điện (phần cung điện phía trước). Sách “Sử ký” phần “Tần Thủy Hoàng bản kỷ” có chép, chỉ riêng phần tiền điện này của cung A Phòng đã có diện tích vô cùng lớn: “Chiều từ đông sang tây của phần điện phía trước cung A Phòng dài 500 bộ (hơn 800 mét), chiều nam bắc dài 50 trượng (hơn 150 mét), phía trên có thể ngồi được hàng chục ngàn người, phía dưới có thể dựng được cột cờ 5 trượng”

 

Chương 10: Từng bí mật (TSNTKHH)

Chương 10: Từng bí mật

13_394223_1dbaf82f13c1904_zps40650020

Trong trang viên lý yên tĩnh, hai bóng đen một trước một sau đang đứng ở bên trong, người đứng mặt sau đối với người nọ phía trước cung kính quỳ xuống: “Chủ thượng!”

Người nọ chỉ chừa một cái bóng dáng, áo choàng Lư Kim màu đen bao vây lấy thân hình ngang tàng của hắn, nhưng dù có nhìn thấy một cái bóng dáng cũng làm cho người ta cảm thấy tôn quý bất phàm, tràn ngập khí phách. Phía sau một đầu tóc đen như thác nước chảy xuống, như tơ lụa bình thường tốt nhất, ánh trăng chiếu ở phía trên đỉnh đầu của hắn, khiến cả người của hắn như  bao quanh một tầng vầng sáng, hoa lệ vô cùng.

Hắn khoanh tay mà đứng, một thân hơi thở lãnh liệt*lạnh như băng*  làm cho không khí đều giảm xuống mấy độ, mà người quỳ phía sau trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh liên tục!

Hồi lâu người nọ rốt cục mở miệng, thanh âm rét lạnh như băng nhưng lại độc đáo trầm thấp gợi cảm thuộc loại nam nhân: “Nói!” Một chữ khí phách, tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm.

“Thuộc hạ tra ra Thiên Thanh Hoàng tựa hồ là người của mị âm uyển, hai cái nha đầu bên người nàng sử dụng võ công cùng với sát thủ của mị âm uyển giống nhau, về phần quan hệ của nàng cùng Hoa Úc thuộc hạ còn không có thể xác định, thỉnh chủ thượng trách phạt!”

Người trên được xưng là chủ hơi hơi trầm ngâm, tùy ý vung tay lên, người nọ như trút được gánh nặng, bay nhanh biến mất ở tại đêm tối bên trong!

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thanh âm như đàn violon bàn trầm thấp, thiếu một tia lãnh liệt, hơn một chút hương vị mị hoặc. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt thâm thúy, khí phách, nhất là đôi mắt âm u, sâu thẳm như hố sâu, trong bóng đêm lóe chói mắt sáng bóng.

 

Mặc kệ Thiên Thanh Hoàng dù rất không muốn, nhưng là vẫn không tránh khỏi một ngày như thế này, bất quá so với ngày hôm trước không tình nguyện, hiện tại nàng nhưng thật ra tưởng mong đi nhanh một chút, xem Tư Đồ Lãng nhìn đến thời điểm chính mình hảo hảo còn sống nên là cái dạng biểu tình gì!

Cảnh giới cao nhất khi đối phó địch nhân không phải là làm cho hắn chết, mà là làm cho hắn sống không bằng chết, giống người luôn luôn cao ngạo như Tư Đồ Lãng, tối có thể đả kích hắn chính là đem hắn theo cái vị trí Cao Cao kia thượng đạp xuống dưới, nhốt đánh vào bụi bậm.

“Muội muội!” thanh âm ôn nhu Thiên Thanh Tuyết kéo trở về suy nghĩ của Thiên Thanh Hoàng, đôi mày đẹp nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại; hôm nay xuất môn liền thấy nàng chờ ở cửa, nói là hoàng hậu triệu kiến, nhưng rõ ràng có nhiều xe ngựa như vậy nàng ta lại muốn cùng với nàng tọa một chiếc, cũng may một đường đi này nàng yên yên lẳng lặng không nói cái gì, tự động đem nàng kia xem nhẹ , nhưng nay nghe nàng ta ra tiếng nàng mới nhớ tới bên trong xe còn có một người như vậy! (@@ toàn nàng với nàng, ta chóng mặt quá T.T)

“Có việc?” Nàng kỳ thật thực không nghĩ nói nói cùng nữ nhân này, điển hình rắn rết mỹ nhân, giả đòi mạng, nhìn nàng đã nghĩ nôn.

“Muội muội sẽ gả cho Tây Hạ hoàng đế, muội muội chẳng lẽ không khổ sở sao?”

“Nếu ta khổ sở có phải hay không ngươi sẽ thay ta xuất giá?” Thiên Thanh Hoàng tức giận nói.

“Hoàng Thượng đã muốn hạ chỉ , này đã muốn không thể sửa đổi, Tây Hạ Hoàng kia tuy rằng không phải người hữu tình, nhưng cũng có thể bảo đảm muội muội cả đời phú quý, muội muội có gì cần phải cùng tỷ tỷ bực bội, khó xử thái tử điện hạ đâu? Không bằng liền xem ở tình nghĩa tỷ muội của chúng ta, thỉnh muội muội giơ cao đánh khẽ làm cho người của mị âm uyển thả quá thái tử đi!” Thiên Thanh Tuyết ôn nhu khuyên nhủ, tựa hồ thật sự vì Thiên Thanh Hoàng suy nghĩ.

Thiên Thanh Hoàng tự nhiên biết mục đích của nàng, nàng muốn gả cho thái tử, tự nhiên có lý do làm cho thái tử phải thú nàng, nếu như nàng có tài cán vì thái tử miễn đi nhất nan, thái tử cảm kích nàng, lại cùng với thân phận của nàng, vị trí thái tử phi này tất nhiên sẽ thuộc về nàng.

Quả nhiên là tính kế rất tốt, thực sự tưởng rằng Thiên Thanh Hoàng là người mà nàng tùy ý có thể sai sử sao?

“Ngươi có biết vì sao ta xếp thứ chín, mà Thiên Gia lại chỉ có sáu người con sao?” Thiên Thanh Hoàng đột nhiên nói một câu không dính dáng gì tới vấn đề đang nói, Thiên Thanh Tuyết lập tức không phản ứng kịp lại đây.

“Muội muội ngươi nói cái gì?”

“Thiên Gia có năm vị thiếu gia, bốn vị tiểu thư, đại thiếu gia mười tám tuổi năm đó theo con đường thương nhân chết trong tay sơn tặc, nhị thiếu gia đi theo đường võ học, lại ẩu đả cùng người cuối cùng bị công tử của Vân đại tướng quân ấu đả chí tử, Lục tiểu thư đi thanh lâu bị nhân cưỡng gian chí tử, tuy rằng chân tướng cuối cùng có nhân che giấu, nhưng là ta tin tưởng ngươi hẳn là biết đến!” Thiên Thanh Hoàng gợi lên một chút tà cười nói.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Giờ khắc này Thiên Thanh Tuyết có chút hoảng hốt, đột nhiên phát hiện người trước mắt nàng rất xa lạ, có lẽ có thể nói cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng hiểu biết vị muội muội yếu đuối này.

“Năm ấy Thái Phó của Thái Học viện đồng thời khảo hạch chúng ta, các ngươi cầm được đến đều là đề thi, mà trong tay ta lại là một bài kiểm tra hắt mặc*bị vẩy mực lên*, Thái Phó nhìn tưởng ta hắt , nhất thời giận dữ, cho nên đem ta loại ra, lần đó các ngươi đều được phân, ngươi là đệ nhất danh, mà ta cũng là cuối cùng một danh, vì thế nên ngươi trở thành đệ nhất tài nữ, mà ta lại bị người người mắng ngu ngốc mỗi ngày, đến cuối cùng mọi người đều biết!”

“Ngươi còn nhớ rõ lần đó ta đi theo đại ca ngươi ra ngoài dạo phố hắn đem ta đánh mất, ngày thứ ba ta máu tươi đầy người trở về sao? Đó là hắn với nhị ca của ngươi cùng nhau đem ta quăng vào thâm sơn*rừng sâu*, ta thiếu chút nữa bị sói ăn, vì mạng sống ta liều mạng chạy, cuối cùng ngã xuống sườn núi mới tránh thoát một kiếp!”

“Bởi vì cái người gọi là phụ thân ở trong phòng mẫu thân của ta ngủ một đêm, dì Ba nương ghen tị, cho nên giựt giây nữ nhi Thiên Thanh Uyển của nàng đem ta mang đi ra ngoài sau đó gọi người mang ta buộc đến thanh lâu tiếp khách, ta thừa lúc tú bà không chú ý đánh nát cái chén cắt dây thừng trốn trở về!”

“Ta nói nhiều như vậy! Ngươi đã hiểu sao?” Trong thanh âm lạnh lùng không mang theo chút cảm tình, coi như nàng nói không phải chính nàng bình thường.

“Ngươi…” Thiên Thanh Tuyết chấn kinh rồi, nàng không ngu ngốc, liên hệ lời nói trước sau của Thiên Thanh Hoàng, nhất thời cả kinh mở to hai mắt nhìn: “Bọn họ đều là ngươi giết ?”

“Không phải! Là « Ngoài ý muốn » !” Thiên Thanh Hoàng cố ý nhấn mạnh ba chữ « ngoài ý muốn », thật là ngoài ý muốn, bọn họ tử vong địa phương đều cùng với nàng không có vấn đề gì, ai đều không có biện pháp đem bọn họ tử cùng nàng liên hệ với nhau được!

“Ngươi…” Thiên Thanh Tuyết sắc mặt phiếm thanh, đôi môi trắng bệch không ngừng run lên, một câu đầy đủ đã nói không nên lời; đáng sợ, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới người trước mắt cư nhiên là một cái ma quỷ, đột nhiên nhớ tới vài cái phu nhân ly kỳ tử vong, còn có nha hoàn bà tử ở hậu viện thường xuyên mất tích, càng nghĩ càng là kinh hãi!

Thiên Thanh Hoàng tựa hồ không phát hiện sự hoảng sợ trong mắt nàng, dày cười nói: “Hoàng cung đến!”

Thiên Thanh Hoàng dứt lời, xe ngựa liền vững vàng dừng lại, tiếp theo truyền đến thái giám thanh âm: “Hoàng hậu nương nương tuyên Định Quốc công chúa cùng Thiên tiểu thư tiến cung!”

Thiên Thanh Hoàng đứng dậy, vui vẻ tự mình xuống xe, Thiên Thanh Tuyết ở phía sau rốt cục hoàn hồn, đi ra cửa xe nhìn gặp Thiên Thanh Hoàng nháy mắt tự dưng e ngại lui về phía sau từng bước, sắc mặt hoảng sợ trắng bạch như giấy, hai tay gắt gao nắm chặt khăn tay, khiến cho bộ dáng nhu nhược cũng vô pháp duy trì!

Thiên Thanh Hoàng tâm tình hoàn hảo đi theo thái giám, trong lòng lại cười lạnh: Thiên Thanh Tuyết, ngươi điểm nhỏ ấy liền chịu không nổi sao?

Bởi vì cái nữ nhân yếu đuối kia nàng bị không ít khổ, đối với cái người gọi là mẫu thân, Thiên Thanh Hoàng cảm tình duy nhất có thể có chính là hận! Nàng thiếu chút nữa bị  vài cái người gọi là ca ca tỷ tỷ tra tấn chết, nhưng cái người mẫu thân đó như trước khuyên nàng không cần so đo, thậm chí còn lấy mạng uy hiếp nàng, mẫu thân như vậy không cần cũng thế.

Đã từng một thời nàng không có đủ thực lực cho nên nàng cũng không có ra tay, nhưng là hiện tại đã không còn giống như thế nữa, Thiên Gia từng cấp nàng khuất nhục, nàng sẽ từng chút từng chút một lấy trở về!

Ta đã quay trở lại a~~~

sorry tất cả các nàng, ta vừa có chuyến du lịch nước ngoài về nên có 1 thời gian nhà bị phủ bụi híc híc, rất rất là xin lỗi mọi người *cúi đầu nhận sai*. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay 3/3/2013 ta sẽ tiếp tục công việc edit của mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ *ôm ôm hôn hôn* a nhớp diu *moa moa*

Chương 9 (TSNTKHH)

Chương 9: Ám sát

Đại bộ phận mọi người đang phiền não vì chuyện Thiên Thanh Tuyết gả cho Tư Đồ Dực, nhưng mà Tư Đồ Lãng lại càng phiền não hơn, trước mắt thấy sứ giả Tây Hạ gần hai tháng nữa sẽ đến được Vũ Kinh, rất khó khiến hoàng đế thay đổi chủ ý để cho người khác thay thế xuất giá, hơn nữa hiện tại thêm chuyện của Thiên Thanh Tuyết, chỉ sợ dù hắn có đi nói chăng nữa thì chuyện cũng không có khả năng thay đổi!

Chẳng lẽ hắn thật sự cứ như vậy nhận mệnh sao? Lệnh truy sát của Mị âm uyển như một đao treo ở trên đầu hắn, ở bất kì thời điểm nào đều có thể lấy mạng hắn!

“Không được! Ta không thể ngồi chờ chết!” Tư Đồ Lãng ở trong phòng bất an đi qua đi lại, vừa vặn thị thiếp của hắn bưng canh lại đây bị thị vệ chắn ngoài cửa, bình thường Tư Đồ Lãng cũng coi như sủng vị thị thiếp này, cho nên khí diễm của nàng tự nhiên kiêu ngạo một chút, hai mắt trừng trừng, chỉ vào cái mũi  của thị vệ mắng to: “Có biết ta là ai không? Ngươi cư nhiên dám ngăn đón đường đi của ta, muốn chết có phải hay không?”

“Phu nhân, thái tử phân phó không muốn làm cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy!”

“Bản phu nhân làm sao có thể so sánh cùng với những người khác? Cẩn thận ta gọi thái tử kêu người giết ngươi!”

Tiếng khắc khẩu ở ngoài cửa truyền đến Tư Đồ Lãng đã không còn có thể nghe thấy, suy nghĩ duy nhất đang dừng lại tại câu nói “Kêu người giết ngươi”, vẻ mặt vốn lo lắng trở lên rộng mở trong sáng!

“Chỉ cần Thiên Thanh Hoàng đã chết, khế ước kia cũng sẽ không tồn tại , không cần sợ lệnh truy sát, cũng không cần đi cầu phụ hoàng, nhất cử lưỡng tiện(1)!” Hạ quyết tâm, hắn vung tay lên với người đang đứng ở trong bóng đêm; đó là Ảnh vệ mà hoàng hậu huấn luyện vì hắn, bình thường chính là bảo hộ an toàn của hắn, hiện tại rốt cục có chuyện làm .

Ngay tại thời điểm Tư Đồ Lãng đắc chí vì quyết định của chính mình, lại không biết rằng hắn đang đem chính mình hướng về phía tử vong!

Thiên Gia hậu viện

Thiên Thanh Hoàng nằm dưới tàng cây đọc sách, hai tỷ muội Hoan Hỷ Hoan Lạc mỗi người ngồi một bên, một người quạt, một người bóc nho.

Sắc mặt nguyên bản đang vui cười của hai người đột nhiên rùng mình, thân mình nhanh chóng đứng lên, một trái một phải đem Thiên Thanh Hoàng bảo hộ ở bên trong, trên mặt của oa nhi đã không còn chút biểu tình nào, hai đôi mắt nhìn bốn phía đề phòng.

Vài đạo bóng dáng vô thanh vô tức bay ra từ một bên cây cối đem ba người vây quanh, tổng cộng có bảy người, toàn thân đều mặc hắc y*quần áo màu đen*, chỉ lộ một đôi mắt ra bên ngoài.

“Sát!” Hắc y thấp giọng nói một câu, mọi người nháy mắt động , bảy người võ công không kém, thân ảnh mơ hồ, chiêu thức rõ ràng lưu loát, tất cả đều là sát chiêu; Hoan Hỷ cùng Hoan Lạc võ công cũng không kém, một chọi một có lẽ có thể thắng, nhưng bây giờ lại phải đối mặt với nhiều người võ công cao như vậy hiển nhiên lực bất tòng tâm.

Ngay tại thời điểm kiếm của một hắc y nhân sắp sửa chém tới cánh tay của Hoan Lạc, nguyên bản Thiên Thanh Hoàng đang nằm ở dưới tàng cây nháy mắt biến mất, rồi lại xuất hiện ở trước người Hoan Lạc, hai ngón tay kẹp lấy kiếm của hắc y nhân, dùng sức gập lại, khiến cho bảo kiếm thượng phẩm lập tức biến thành sắt vụn!

“Các ngươi lui ra ngoài!” Dứt lời, Thiên Thanh Hoàng không hề nhìn xem hai người, mũi chân điểm,  nhảy qua bức tường và bay đi!

Mục đích của hắc y nhân là ám sát Thiên Thanh Hoàng, hiện tại thấy nàng chạy, tự nhiên mặc kệ hai người bọn họ, lập tức đuổi theo.

Sau hậu viện của Thiên Gia là một mảnh rừng trúc, một hàng trúc dày xen kẽ che lại toàn bộ hậu viện, không ai để ý, thoạt nhìn thực hoang phế; lúc trước Thiên Thanh Hoàng nói đến hậu viện này cũng không phải hoàn toàn là lừa cái mẹ, giờ phút này nàng đang đứng ở trên mặt của cái giếng, nhưng bên trong không có thi thể người như nàng đã nói, chỉ là một cái giếng  bình thường hoang phế mà thôi, bất quá qua đêm nay nó sẽ không còn được như thế nữa rồi!

Bảy bóng dáng bay tới, lần này không còn khách khí cùng nàng nữa, trực tiếp công kích, Thiên Thanh Hoàng nghiêng về phía sau, tránh thoát nhất chiêu, thân ảnh cũng đồng thời biến mất không thấy.

Vài hắc y nhân trong nháy mắt kinh ngạc, một người sống như thế tự nhiên hư không biến mất, làm sao mà bọn họ không sợ hãi được!

Mấy người đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, nhưng một tiếng gió đều không có, đột nhiên có người nhận ra một tia gió nhẹ, chờ hắn phản ứng được thời điểm, lưỡi dao mỏng manh ở trong bóng đêm hiện lên một tia ánh sáng, bay nhanh xẹt qua cổ của hắn, khiến cho máu tươi chảy ra như chút!

Một cái,hai cái,ba cái,bảy cái! Cùng với Thiên Thanh Hoàng ra tay bảy người toàn bộ ngã xuống, kỳ thật chuyện tình cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi!

Một cước một đem bọn họ đá  xuống giếng cạn, về phần vết máu, sáng mai sẽ biến mất không thấy .

Đột nhiên ‘Sưu sưu’ hai tiếng xé gió rất nhỏ truyền đến, Thanh Hoàng bay nhanh xoay người, hóa ra tiếng gió nghe được đó là tiếng của hai mũi tên, đợi đến lúc nàng phát hiện lại xuất hiện thêm bốn mũi tên nữa, thân mình linh hoạt trốn tránh, trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, thiếu chút nữa liền gặp hạn!

Thân ảnh biến mất, thời điểm lại xuất hiện cũng là ở địa phương vừa mới bắn ra mũi tên, nhưng chỉ còn một khối thi thể của hắc y nhân, thi thể này vẫn còn có độ ấm, thực hiển nhiên là sau khi hắn ở bắn ra tên mới bị giết chết .

Giết người diệt khẩu? Hẳn là không phải! Như vậy là ai giết người này? Đột nhiên ánh mắt của Thiên Thanh Hoàng dừng ở phía dưới cổ của hắn, nơi đó có một đoạn trúc nhiễm huyết thẳng tắp cắm xuống đất, thực hiển nhiên đây là hung khí! Rốt cuộc là ai?

Người nọ không có lưu lại dấu vết gì rõ ràng, Thiên Thanh Hoàng cũng không muốn nghĩ việc rối rắm, xoay người đem cổ thi thể này đá tiếp xuống giếng cạn, nhìn ánh trăng đêm nay không quá sáng, nở một chút nụ cười nguy hiểm “Thái tử sao?”

(1) Làm một việc mà được hai cái lợi

Chương 8(TSNTKHH)

Chương 8: Âm mưu (hạ)

 

 

Ngày thứ hai, thánh chỉ không ngoài ý muốn đã ban xuống dưới, tứ hôn ngũ hoàng tử Tư Đồ Dực cùng Thiên Thanh Tuyết!

Thời điểm Thiên Thanh Tuyết tiếp chỉ, cả người bừng tỉnh như sấm đánh, tựa hồ không thể tưởng được phát sinh lỗi ở nơi nào, vì sao đột nhiên xuất hiện thêm một cái ngũ hoàng tử!

Thiên Dịch Ngôn cơ hồ là đi luôn vào hoàng cung, mà Thượng Quan Hồng bên kia cũng tìm phụ thân tiến cung, thái tử cùng hoàng hậu cũng đến đây, chỉ tiếc Hoàng Thượng thái độ kiên quyết, thánh chỉ đã ban xuống, tuyệt không sửa đổi!

So sánh với những người khác mất mát, người duy nhất vui vẻ tự nhiên chính là Thiên Thanh Liên, trước kia nàng đi theo bên người Thiên Thanh Tuyết vĩnh viễn đều chỉ có thể làm nền, nếu như Thiên Thanh Tuyết xuất giá , thì đây chính là thiên hạ của nàng; tuy rằng mọi người đều nghĩ rằng Thiên Thanh Tuyết sẽ gả cho Thượng Quan Hồng, nhưng chỉ có nàng biết kỳ thật Thiên Thanh Tuyết muốn hấp dẫn thái tử để trở thành thái tử phi, mà nay Thiên Thanh Tuyết lại gả cho ngũ hoàng tử, vậy có phải hay không chính mình có thể trở thành thái tử phi?

Tựa hồ đã muốn mơ thấy chính mình ngồi trên vị trí thái tử phi, đến việc đi đường đều trở nên nhẹ nhàng bay bổng !

“Cổn! Tất cả đều cút ra ngoài cho ta!” trong Tuyết Uyển Lý truyền ra tiếng Thiên Thanh Tuyết rống giận, thực hiển nhiên nàng đang cực kì tức giận, bằng không làm sao đến cả hình tượng tính tình ôn hòa mà chính mình vất vả duy trì cũng không cần!

Nghe thanh âm bên trong, Thiên Thanh Liên càng cảm thấy vui vẻ, hừ tiểu khúc*ngâm nga một khúc nhạc vui*, bước chân mềm mại nhẹ nhàng rời đi!

“Tiểu thư! Ngươi tha cho nô tỳ đi!” Trong phòng của Thiên Thanh Tuyết, tỳ nữ bên người của nàng đang quỳ trên mặt đất lạnh run, một cánh tay trơn bóng giờ phút này đang máu tươi chảy đầm đìa, trong tay Thiên Thanh Tuyết nắm một cây trâm nhiễm đầy huyết, một chút một chút đâm ở trên cánh tay của Như nhi, lấy việc này để làm cho hả giận.

Đau nhức vô cùng, lại không thể ngất xỉu, sống không bằng chết, đây là cảm giác duy nhất của Như nhi vào giờ phút này; người khác đều nghĩ rằng tiểu thư nhà mình ôn nhu khiêm tốn, ôn nhu bộ dáng khiến không biết bao nhiêu người tranh thủ đồng tình, nhưng chỉ có nàng biết, tiểu thư của chính mình hoàn toàn là một ác ma! Mỗi lần không vui, mỗi lần bị khí*tức giận* hay dùng cây trâm đâm nàng cho đến khi hết giận, trên thân thể của nàng nơi nơi đều là thương, cũ chưa khỏi là xuất hiện vết thương mới, ngày ngày như địa ngục không bằng làm cho nàng chết đi thì tốt hơn!

“Hỗn đản!” Thiên Thanh Tuyết sắc mặt dữ tợn, thời điểm nàng nghe được thánh chỉ thì chính nàng đã biết rằng cơ hội của nàng hầu như đã hết, nhưng nàng vẫn ôm một tia hi vọng, làm cho phụ thân đi cầu thái tử, để hắn thỉnh hoàng hậu ra mặt đi cầu Hoàng Thượng từ hôn, nhưng không nghĩ tới thái độ của Hoàng Thượng cư nhiên như vậy cường ngạnh, nói cách khác thì nàng sẽ phải gả cho cái người không quyền không thế – ngũ hoàng tử, nàng làm sao có thể không tức giận!

“Tiểu thư…” Một cái nha hoàn đi vào, cúi đầu thật thấp, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Như nhi đang quỳ trên mặt đất.

“Chuyện gì?” Nàng biết nha đầu này đang sợ chính mình, không phải việc đặc biệt sẽ không tiến vào!

“Thượng Quan thiếu gia lại đây tìm ngài!”

“Thượng Quan Hồng?” Thiên Thanh Tuyết sắc mặt ngẩn ra, lập tức thu liễm vẻ tàn nhẫn, khôi phục bộ dáng ôn nhu, cũng không để ý  Như nhi, đối với nha hoàn kia nói: “Lại đây trang điểm cho ta!”

“Tuyết Nhi, chúng ta cùng nhau rời đi được không? Ta không thể nhìn ngươi gả cho người khác, chúng ta tìm một địa phương không có người nào có thể tìm được để sống, không bao giờ quay lại đây nữa, được không?”

“Ai!” Thiên Thanh Hoàng bất đắc dĩ thở dài, nàng nguyên bản chính là muốn ngồi ở mặt sau của cái cây để nghỉ ngơi, vì sao tự nhiên biến thành nghe nén đâu? Đi sao? Trò hay như vậy bỏ qua! Không đi? Nghe kịch tình cẩu huyết rất muốn hộc máu! Rối rắm…

“Thượng Quan công tử thỉnh tự trọng, Thanh Tuyết hiện tại là người đã có hôn ước, đừng khiến cho người khác thấy !” Âm thanh ôn nhu mang theo khóc nức nở, như có vô hạn ủy khuất.

“Tuyết Nhi! Ta sẽ không để ngươi gả cho Tư Đồ Dực , tuyệt đối sẽ không! Ta mang ngươi rời đi được không?” Thượng Quan Hồng đau lòng nói.

“Thiên hạ to lớn này đều là Vương thổ*đất của vua*, chúng ta có năng lực trốn đi nơi nào a?” Thanh âm nức nở.

“Không có việc gì ! Nhất định sẽ có biện pháp , ta đi tìm thái tử, lại cầu Hoàng Thượng một lần! Tuyết Nhi chờ ta!” Nói xong quay ra hướng phía ngoài chạy đi.

“Ngô…” Đợi cho thân ảnh của Thượng Quan Hồng đi xa, Thiên Thanh Tuyết lập tức lau khô nước mắt trên mặt, biểu tình ôn nhu biến mất, chỉ còn vẻ mặt tàn nhẫn: “Vị trí thái tử phi là của ta!”

“Ai! Thượng Quan Hồng thật sự là đáng thương a!” Thiên Thanh Hoàng thở dài, nhưng trong giọng nói không có bao nhiêu thành phần đồng tình; cho tới bây giờ những người đắc tội nàng đều không có kết cục tốt!

Mẫu phi của ngũ hoàng tử là nhi nữ của tướng quân, tính tình nóng bỏng, không thích nhất chính là nữ nhân nũng nịu, mà ngũ hoàng tử cũng kế thừa một nửa tính cách của mẫu phi, đối cái loại nữ nhân gió thổi qua bước đi*bước đi yểu điệu nhẹ nhàng như gió thổi* cũng không hảo cảm, cho nên những ngày về sau của Thiên Thanh Tuyết cũng không khó tưởng tượng!

Chương 7(TSNTKHH)

Chương 7:  Âm mưu

 

Hoàng tử và công chúa của vương thất Hán triều có hơn mười vị, nhưng người có thể hoàn chỉnh sống sót, hơn nữa người lại có tư cách tranh ngôi vị hoàng đế cũng không nhiều, ngũ hoàng tử Tư Đồ Dực chính là trong đó một cái!

Chính là hắn không có mẫu thân lợi hại như hoàng hậu, cũng không có Thừa tướng ở phía sau hậu thuẫn, cho nên tuy rằng danh tiếng của hắn vô cùng tốt, nhưng  không cách nào cùng thái tử chống lại!

“Ngươi là loại người nào?” Nguyên bản Tư Đồ Dực đang ngồi ở trong điện của chính mình trầm tư đột nhiên phát hiện ở trên đầu tường xuất hiện một thân ảnh màu trắnng, cả kinh lập tức đứng lên, há mồm sẽ kêu cứu.

“Ngươi nếu như muốn chết liền ra tiếng!” Lạnh lùng thanh âm có chút ngông cuồng, bởi vì mặt nạ che nên hắn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người tới, nhưng có thể khẳng định là nàng không phải đến ám sát .

“Ngươi muốn làm gì?” Tỉnh táo lại hắn ngược lại không sợ hãi , nàng có thể tự nhiên chạy ở trong hoàng cung thì rõ ràng không phải là người bình thường, hơn nữa võ công của nàng cao cường như vậy, muốn giết hắn khẳng định sẽ không dễ dàng khiến cho hắn phát hiện như vậy.

“Chúng ta đến làm một hồi giao dịch như thế nào?” Người đứng trên đầu tường quay người lại, đưa lưng về phía ánh trăng thoạt nhìn như một mảng mơ hồ.

“Cái gì giao dịch?”

“Ngươi có nghĩ là muốn ngôi vị hoàng đế?” Những lời nàng đang nói như một búa tạ gõ ở ngực của Tư Đồ Dực, làm cho hắn rầu rĩ, càng rầu rĩ!

“Muốn! Nhưng điều đó không có khả năng, thế lực của thái tử rất hùng hậu, hai nhà Thượng Quan với Thiên Gia cùng Thừa tướng đều đứng ở phe của thái tử, ta còn có tư cách gì cùng hắn tranh giành?” Đây là sự thật, ai kêu hắn không có một mẫu hậu quyền thế, một hậu phương vững chắc đâu?

“Hừ! Ta vốn tưởng rằng ngươi còn có chút đầu óc, nguyên lai ngươi ngốc như vậy!” âm than lạnh lùng khinh thường nói.

“Có ý tứ gì?” Tư Đồ Dực có điểm tức giận.

“Hoàng hậu thế nào, Thượng Quan gia thì thế nào? Ngươi chớ quên, cầm quyền của quốc gia này là họ Tư Đồ, từ xưa ngươi thấy người có bên ngoại hậu thuẫn hùng hậu sẽ có kết cục tốt sao? Thái tử tuy rằng mệnh định sẽ là thái tử, nhưng nếu như thái tử cấu kết với ngoại thần cướp ngôi soái vị thì kết cục sẽ là tử tội; chẳng lẽ ngươi cho rằng Hoàng Thượng sẽ làm cho thế lực của thái tử cường đại để đến uy hiếp chính mình sao?”

“Này…” Buổi nói chuyện giống như đang đến hồi cao trào, nguyên bản chuyện tình mà hắn rối rắm đã được giải đáp, đúng vậy! Thế lực của hoàng hậu cường thịnh trở lại, không phải còn có hoàng hậu sao?

“Ta nên làm như thế nào mới có thể  được phụ hoàng duy trì?” Giờ phút này hắn khiêm tốn thỉnh giáo , trực giác cho rằng người trước mắt có thể đến giúp hắn!

“Cái này là giao dịch của chúng ta! Kỳ thật đối với ngươi có lợi mà vô hại; ngươi có biết Thiên Thanh Tuyết của Thiên Gia không?”

“Là người được xưng là đệ nhất tài nữ, nũng nịu , mỗi ngày đi theo thái tử sao? Bất quá nàng không phải là được cấp gả cho Thượng Quan Hồng sao? Hoàng hậu có đến chỗ Hoàng Thượng cầu vài lần!” Hắn không rõ người này vì sao nhắc tới Thiên Thanh Tuyết.

“Thượng Quan gia đã muốn đủ cường hãn, Hoàng Thượng làm sao có thể khiến cho Thiên Gia về phe thế lực của hoàng hậu được, mặc kệ hoàng hậu có cầu Hoàng Thượng bao nhiêu lần đi nữa, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ đều không đáp ứng, hắn sẽ không tự tay đem thế lực của người khác lớn mạnh đến để đe dọa mình; mà điều hiện tại ngươi cần phải làm là đi cầu Hoàng thượng thú Thiên Thanh Tuyết, thời điểm tất yếu để củng cố quan hệ bên ngoại trở lên hùng hậu, Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ đáp ứng !”

Nói xong người nọ nhìn Tư Đồ Dực, nếu như nàng nói như vậy mà hắn còn không rõ, hắn sẽ không là người mà nàng muốn tìm!

Nhưng cũng may là người này cũng không ngu dốt như vậy, Tư Đồ Dực kinh hỉ ngẩng đầu: “Ta đã hiểu! Ngươi là muốn ta thông qua phụ hoàng để được Thiên Gia duy trì, hơn nữa cũng có thể có tác dụng kiềm chế thái tử, như vậy phụ hoàng cho dù không vui về ta, nhưng cũng sẽ không gạt bỏ ta, mà ta cũng sẽ có không gian để phát triển, dần dần khiến cánh chim của mình đầy đặn!”

Người nọ trừu trừu khóe môi: “Còn không tính bổn*ngu ngốc*!”

“Ngươi vì sao phải giúp ta?” Sau kinh hỉ chính là nghi hoặc , nàng không có khả năng vô duyên vô cớ giúp hắn đi?

“Bởi vì có nhân đắc tội ta, không hơn!” Nói xong cũng không quản hắn, vận khinh công bay đi .

Đợi cho người nọ đi xa, Tư Đồ Dực sắc mặt trầm xuống: “Người tới! Thay quần áo!”

Đợi sau khi Tư Đồ Dực rời tẩm cung hướng đến ngự thư phòng, một đạo thân ảnh màu trắng từ chỗ tối đi ra, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt bình thường vô kỳ, không phải Thiên Thanh Hoàng thì còn là ai!

Mỗi người cũng không thể chỉ xem mặt ngoài, người có thể ở thâm cung trung sống sót làm sao có thể là hạng người lương thiện, hiển nhiên Tư Đồ Dực không có làm cho nàng thất vọng!

Thiên Thanh Tuyết không phải muốn gả cho Thượng Quan Hồng sao? Có lẽ nói đúng hơn là nàng muốn gả cấp thái tử! Người như Thiên Thanh Tuyết làm sao có thể hội an ổn làm một cái phu nhân của thị tộc; một khi đã như vậy nàng sẽ thành toàn nàng ta…

Chương 6 (TSNTKHH)

Chương 6: Ván bài

“Hoan nghênh các vị đã đến, tại hạ là Lan Nhược!” Lan Nhược, nam tú bà duy nhất của Mị âm uyển, bất quá hắn chỉ phụ trách về bộ phận ván bài, quần áo bạch y nhược tuyết*quần áo mềm mại màu trắng như tuyết* , hé ra khuôn mặt thanh lịch tuấn tú, một đầu tóc đen tùy ý xõa tung, làm cho người ta có cảm giác như gặp một vị tiên nhân, ai có thể tưởng tượng người như vậy cư nhiên sẽ là tú bà của loại địa phương này.

“Lan công tử khách khí, tại hạ cùng vị tiểu thư này mở một cái ván bài, muốn mời Lan công tử làm nhân chứng, không biết Lan công tử có hay không nguyện ý?” Tư Đồ Lãng dẫn đầu mở miệng nói.

“Tại hạ vinh hạnh!” Lan Nhược gật gật đầu, nhưng ở địa phương không ai nhìn thấy tới thì lại ném cho Tư Đồ Lãng một cái biểu tình tự cầu phúc! Thân thủ đi đến bên cạnh bồi bàn, rất nhanh hai bản giấy trắng viết khế ước liền xuất hiện ở trước mặt hai người, căn cứ vào lời nói của hai người, Lan Nhược đem điều kiện của hai người viết ở tại mặt trên, sau đó đưa cho Tư Đồ Lãng: “Thỉnh công tử ký tên đồng ý ở chỗ này!”

Tư Đồ Lãng không chút do dự tiêu sái viết xuống ba cái chữ, ngón cái ở mực đóng dấu thượng nhấn một chút, chuyển qua khế ước thượng, một cái dấu ấn màu đỏ của ngón cái liền xuất hiện .

“Tới phiên ngươi!”

“Không phải nói nàng một cái chữ to đều không nhìn được, liền ngay cả tên của chính mình cũng không hội viết, các ngươi làm như thế không phải là làm khó người ta sao?” Tư Đồ Văn Thiên cười nhạo nói, chút cũng không buông tha cơ hội có thể cười nhạo Thiên Thanh Hoàng.

Lan Nhược trong mắt hiện lên một tia sát ý, lập tức khơi dậy một chút nụ cười ôn hòa: “Tại hạ trước nhắc nhở các vị, sau khi ký hạ khế ước ở Mị âm uyển, Mị âm uyển hội giám sát bên thua thực hiện khế ước, mà hết thảy những chuyện phát sinh ở Mị âm uyển, các vị ở đây đều phải thủ khẩu như bình­¹, bằng không mị âm uyển đem phát ra lệnh truy sát, trí — tử — phương — hưu!* truy giết đến tận cùng- không có nơi nào có thể chốn thoát*

“Có quy định như vậy?” Tư Đồ Lãng cũng là lần đầu tiên cùng người ký kết khế ước, nghe Lan Nhược nói như vậy cũng phát hiện xong tính nghiêm trọng của sự việc, lệnh truy sát của Mị âm uyển thì ai cũng không thể trốn thoát, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều tránh không khỏi, nhưng hắn đối với đổ thuật của chính mình rất tự tin, không thấy lo lắng nhiều lắm.

Thiên Thanh Hoàng chấp bút trên giấy viết xuống tên của chính mình, đầu bút lông mượt mà, phiêu dật viết từng chữ, mà cổ tay linh hoạt kia, làm sao có thể là một người không biết viết chữ; ngón tay ở mực đóng dấu xanh miết bàn thượng nhấn vào, nhiễm một màu đỏ như huyết, nhưng lại có vẻ vô cùng hảo xem.

Nhấn hạ ấn ký: “Có thể bắt đầu!”

“Thỉnh lựa chọn đổ pháp!”

“Liền bài đi!” Tư Đồ Lãng chỉ vào một bàn hai người ngồi, mặt trên thả một xấp trang giấy mỏng manh, đây chính là trò chơi tốt ngoạn được lưu hành một thời ở đổ phường này!

“Hảo!” Thiên Thanh Hoàng lẳng lặng cười, thực muốn biết nếu như nàng nói cho Tư Đồ Lãng đổ pháp này là nàng đưa đến thì hắn sẽ có dạng biểu tình như thế nào?

Lan Nhược đơn giản giảng giải một chút quy tắc, lập tức tuyên bố bắt đầu, như ý nguyện của  hai người, một ván quyết định thắng bại!

( miêu tả quy tắc: quy tắc trò chơi là dùng phác khắc, thủ các môn Hoa sắc bài trung “8, 9, 10, J, Q, K, A”, cộng 28 bài tẩy. Bài hình có vẻ: đồng Hoa thuận > thiết chi > hồ lô > đồng Hoa > thuận Tử > tam điều > nhị đối > đối Tử > tán bài*cái này ta ko hiểu T.T, có nàng nào biết không chỉ ta vs*).

Tư Đồ Lãng bắt đầu trước, đều tự nhìn vào bài để ở trước mặt, ai cũng đều không có xem xét, Lan Nhược tiếp tục phát thứ hai Trương!

Tư Đồ Lãng thân thủ đi lấy một phen, là một cái hắc đào A, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng; bàn tay trắng nõn mở ra một phen, cư nhiên là Phương Phiến bát ít nhất!

Thấy vậy, Tư Đồ Lãng cười khinh thường, nâng tay ý bảo Lan Nhược chia bài.

Tư Đồ Lãng chiếm được một cái hắc đào J, nở nụ cười giả dối, lại thấy Thiên Thanh Hoàng cầm một cái Thảo Hoa A; ở hắn thấy xem ra thắng bại đã khá rõ!

“Thiên tiểu thư hiện tại đổi ý còn kịp!”

“Muội muội không cần lại đổ được không? Như vậy đi xuống ngươi thất bại !” Thiên Thanh Tuyết vẻ mặt đau lòng cùng không đành lòng.

“Thiên Thanh Hoàng ngươi không cần lại dính vào , thái tử điện hạ nguyện ý buông tha ngươi ngươi còn không nhận thua?” Thiên Thanh Thần tựa hồ có loại ý tứ hàm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Ai! Nhưng vừa mới là chính nàng đáp ứng đổ , không đổi ý nga!” Tư Đồ Văn Thiên đắc ý cười nói, nàng đã muốn hình dung đến bộ dáng Thiên Thanh Hoàng bị chính mình ngược đãi.

“Thỉnh mấy vị công tử tiểu thư câm miệng, bằng không Lan Nhược không ngại thỉnh vài vị đi ra ngoài!” Lan Nhược ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi, nhất thời làm cho mấy người rùng mình.

“Hừ! Không phải là cái nam kỹ sao? Thật đúng là đem chính mình làm hồi sự!” Tư Đồ Văn Thiên khinh thường nói thầm, ngay sau đó hai cái hắc y nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau nàng, một chưởng đánh choáng váng nàng tha đi ra ngoài!

“Lan tiên sinh đây là cái gì ý tứ?” Tư Đồ Lãng sắc mặt lạnh lùng, thần sắc ôn hòa đã muốn không thấy !

“Tại hạ đã nói trước, là vị tiểu thư này cố ý mạo phạm, hiện tại chính là làm cho nàng đi xuống nghỉ ngơi một chút, xin hỏi công tử có ý kiến sao?” Lan Nhược lạnh lùng nhìn về phía Tư Đồ Lãng, thực rõ ràng tỏ vẻ hắn đã muốn tức giận.

“Thỉnh tiên sinh không cần thương tổn nàng!”

“Đương nhiên!”

Tư Đồ Lãng mặt ngoài tuy rằng như trước ôn hòa, nhưng là trong lòng cũng là cực vì khinh thường , hắn thấy cho dù Lan Nhược ở trong này thân phận rất cao, cũng bất quá là một cái hạ lưu nam kỹ, chính là không nghĩ đắc tội thế lực sau lưng hắn nên mới cố chịu đựng.

“Tiếp tục!” Lần này là Thiên Thanh Hoàng bài trọng đại, cho nên từ nàng nói chuyện.

Lan Nhược lại chia bài, Thiên Thanh Hoàng là một cái Thảo Hoa 8, mà Tư Đồ Lãng là một cái hắc đào mười.

Như vậy kết quả người bên cạnh nhìn xem đều muốn nở nụ cười, toàn bộ bài ít nhất đều hướng Thiên Thanh Hoàng!

Tư Đồ Lãng cố nín cười nâng thủ: “Tiếp tục!”

Đây là cuối cùng hé ra bài, Tư Đồ Lãng mở ra, quả nhiên cũng là một cái hắc đào, hắc đào K! Chỉ kém nhất Trương Hắc Đào Q chính là một tổ lớn nhất đồng Hoa thuận, không thể không nói hắn vận khí phi thường tốt!

Nhìn chính mình bài, Tư Đồ Lãng đắc ý ngẩng đầu: “Thiên tiểu thư còn đổ sao?”

Thiên Thanh Hoàng mở ra kia bài tẩy, hồng tâm 9!

“Khai bài sao?” Nàng đối với bài của Tư Đồ Lãng một chút không có áp lực.

“Khai!” Đây chính là lần chơi một lần bài tốt nhất từ trước đến này của hắn, làm cho hắn đều nâng nâng hưng phấn một phen! Có chút kích động mở ra bài cuối cùng cuối, thật cẩn thận nhìn thoáng qua, cả người lại bừng tỉnh sấm đánh sững sờ ở tại chỗ.

Mở ra cũng là hé ra hồng đào A, đâu chỉ là thất vọng, bất quá nhìn đến Thiên Thanh Hoàng trên bàn bài, hắn tâm tồn một tia may mắn: “Thiên tiểu thư mau khai bài đi!”

Hắn không tin nàng bài sẽ là một cái 8, nếu như bài của nàng là A như trong lời nói tuyệt đối sẽ không so với hắn đại, duy nhất cơ hội có thể thắng hắn chính là một cái 8! Hắn không tin nàng hội có vận may tốt như vậy!

Đối với lo lắng của mọi người, Thiên Thanh Hoàng một điểm cũng đều không nóng nảy, chậm rãi cầm lấy bài ở trên bàn, nhẹ nhàng vừa lật hắc đào 8!

Tư Đồ Lãng nhất thời suy ngã nhào vào trong ghế, hắn thua!

“Kết cục đã định, khế ước có hiệu lực, nếu Tư Đồ công tử thua, xin mời thực hiện ước định, Mị âm uyển hội giám sát công tử, thẳng đến khi công tử hoàn thành khế ước mới thôi!” Lan Nhược thích ý hội nói!

“Muội muội ngươi không cần náo loạn, cùng công tử hủy bỏ khế ước đi!” Thiên Thanh Tuyết sốt ruột khuyên nhủ.

Thiên Thanh Hoàng hiện tại đến liếc còn không muốn liếc nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu định ra khế ước, liền mời các ngươi tuân thủ, người thua phải viết ở trên mặt “Ta là tiện nhân” sau đó đi trở về đi!”

Giờ phút này Thiên Thanh Hoàng là cường thế , khẩu khí không được xía vào, nàng đứng ở nơi đó như vậy, lại làm cho người ta một loại áp lực cường đại, làm cho người ta có loại xúc động muốn thần phục!

Đột nhiên, Thiên Thanh Hoàng cảm giác được một tầm mắt mãnh liệt, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một đạo bóng dáng, cương nghị, bá đạo, người nọ là ai? Hắn ở nơi đấy nhìn bao lâu?

—————————————

¹ Thủ: Gìn giữ. Khẩu: miệng. Như: giống như. Bình: cái lọ. Thủ khẩu như bình là giữ cái miệng mình kín như cái bình.

Chương 5 (TSNHTKHH)

Chương 5: khiêu khích sao?

Thiên Thanh Hoàng đứng ở một đầu của hành lang, nhìn mấy người bên kia đang chậm rãi mà đến nhịn không được khẽ nhíu mày, tuy rằng họ đang mặc nam trang, nhưng không phải Tư Đồ Vãn Nguyệt cùng Tư Đồ Văn Thiên thì còn là ai? Có các nàng ở địa phương này thì tự nhiên cũng không thể thiếu hai tỷ muội Thiên Thanh Tuyết cùng Thiên Thanh Liên, mặt sau còn theo một đống người thái tử Tư Đồ Lãng, công tử của Thừa tướng – Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Ức, còn có tam thiếu gia của Thiên Gia – Thiên Thanh Thần, một đám người chậm rãi tiêu sái đi đến.

Tránh đi? đây không phải là tính cách của nàng, nhưng không thể nghi ngờ là cùng các nàng gặp mặt sẽ rước lấy một đống phiền toái!

“Thanh Tuyết, người bên kia không phải cái người ngu ngốc kia sao?” Tư Đồ Văn Thiên thanh âm làm cho Thiên Thanh Hoàng thân mình dừng lại một chút, tiếp theo lại bị một thanh âm ở phía sau giữ chặt.

“Cái gì? Cái người tiện nhân kia cũng ở trong này?” Đây là thanh âm của Thiên Thanh Liên, mà bởi vì những lời này của nàng, nguyên bản Thiên Thanh Hoàng đang chuẩn bị thoát li tránh né phải dừng lại cước bộ, ở địa phương mà bọn họ không nhìn thấy trên môi nàng gợi lên một chút tà tiếu *nụ cười tà ác*: đây là các ngươi trêu chọc ta !

“Quả nhiên! Cái kia không phải là nàng sao?” Tư Đồ Vãn Nguyệt nhấc tay chỉ về phía trước, thân mình của Thiên Thanh Hoàng liền bại lộ rõ ràng ở trước mặt mọi người!

Tư Đồ Văn Thiên ‘Xích’ cười một tiếng, trào phúng nói: “Khu thứ ba này là khu mà những người quan trọng mới có thể đến, nàng làm sao có thể xuất hiện ở khu thứ ba ? Chẳng lẽ khu thứ ba này đã thay đổi, người nào cũng có thể vào được ư ?

“Công chúa đã quên người ta hiện tại đang là công chúa của Định Quốc, thân phận so với ngài còn tôn quý hơn a!” Thiên Thanh Liên cha thanh cha khí ở một bên châm ngòi thổi gió, hận không thể cùng Tư Đồ Văn Thiên đi lên đem Thiên Thanh Hoàng đập nát, chuyện lần trước hại nàng xấu mặt đến bây giờ này vẫn còn nhớ kỹ đây!

Tư Đồ Văn Thiên xoay người kéo Tư Đồ Lãng đang đứng cách nàng không xa, nũng nịu yếu ớt nói: “Thái tử ca ca, có người nói công chúa Định Quốc thân phận so với ta cao quý hơn, ngươi nói đó là thật sao?”

Tư Đồ Lãng nhìn nhìn Thiên Thanh Hoàng đang cách đó không xa, những lời mà bon họ vừa nói hắn tất nhiên cũng đều nghe thấy, ánh mắt vừa nhíu nói: “Ngươi là công chúa có huyết thống thuần khiết, làm sao có thể so sánh sự tôn quý của Phượng Hoàng công chúa với chim trĩ được, đây không phải vũ nhục thân phận của ngươi sao?”

Đường đường là thái tử của một quốc gia lại nói ra những lời như vậy! Thiên Thanh Hoàng yên lặng lắc đầu!

“Thiên Thanh Hoàng ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn không mau đi về nhà cho ta, đừng đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ!” Thiên Thanh Thần đi từ phía sau đến, nhìn Thiên Thanh Hoàng trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng, đây không phải là ánh mắt của một ca ca nên có.

“Ca ca! Thanh Hoàng khả là muội muội của chúng ta, ngươi làm sao có thể nói như vậy?” Thiên Thanh Tuyết ôn nhu ngẩng đầu, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh.

Thượng Quan Ức đẩy Thượng Quan Hồng một chút, lập đem hắn đẩy về bên người Thiên Thanh Tuyết, vẻ mặt đau lòng nhìn Thiên Thanh Tuyết: “Thanh Tuyết ngươi chính là quá thiện lương, không cần luôn vì người khác suy nghĩ, đối vơi người đang tưởng được biến thành Phượng Hoàng liền xem thường người khác thì ngươi cần gì vì nàng nói?”

Nói xong, quay đầu oán hận trừng mắt Thiên Thanh Hoàng: “Thiên tiểu thư! Ta mời ngươi nhớ kỹ thân phận của chính mình, ngươi bất quá là một con chim sẻ được Hoàng Thượng cân nhắc, đừng tưởng rằng chính ngươi sẽ thật sự biến thành Phượng Hoàng, đừng quá đem chính mình làm người quan trọng !

“Hừ!” Thiên Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, hèn mọn nhìn Thiên Thanh Hoàng.

“Thật không?” Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng nâng mắt, một đôi con ngươi xám đen giờ phút này lớn kinh người, thực hiển nhiên là nàng tức giận , rất ít có người có thể làm cho nàng tức giận; nhưng rất nhanh, con ngươi của nàng lại lâm vào bên trong sương mù,người quen thuộc nhìn vào mắt nàng giờ phút này đều biết rằng sẽ có người sẽ gặp chuyện không hay ho !

“Từ đầu tới cuối ta đứng ở chỗ này một câu cũng chưa nói, vài vị cũng đã đem ta trở thành người không đáng một đồng, ở trong mắt thái tử, muội muội của ngươi chính là Phượng Hoàng cao quý, mà ta đơn giản xứng đáng bị phụ hoàng của ngươi kéo làm người chết thay, nhưng ta vì chiếm một cái tên công chúa mà bị chán ghét!”

“Ở chư vị trong mắt chỉ sợ đều là như thế này, ta Thiên Thanh Hoàng chính là một người chán ghét xứng đáng bị người khác phỉ nhổ, phải không?

“Vị trí công chúa là ta cầu mới có được sao? Ta vì sao lại trở thành công chúa chỉ sợ vài vị so với ta đều rõ hơn cả đi? Ta chưa từng bước quá hậu viện của Thiên Gia, chưa từng tham gia qua yến hội của nhà ai, giờ phút này các vị đều là lần đầu tiên gặp ta, các ngươi liền bởi vì vài câu đồn đãi của người khác liền cho là ta ác độc nên xứng, ta ngu muội không biết nãy giờ đều là các ngươi nói ?”

“Công chúa? Một cái xưng hô cỡ nào cao quý, nhưng ta nói cho các ngươi biết ta – Thiên Thanh Hoàng khinh thường!” Chưa từng có ngôn ngữ kích thích, ngữ khí của nàng từ đầu đến cuối đều rất bình thản , nhưng mội chữ trong lời nói đều dánh vào đấy lòng của mỗi người, làm cho người ta khiếp sợ: đây là cái tiểu thư ngu ngốc được nghe đồn sao ?

“Đủ! Thiên Thanh Hoàng ngươi đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thanh cao, ngươi chính là ỷ vào đội ngũ đón dâu của Tây Hạ hiện tại đã sắp đến đây, thân phận của ngươi rốt cuộc thay đổi không được, cho nên ngươi còn có chỗ dựa dẫm , ta nói cho ngươi, chỉ cần phụ thân tấu thỉnh Hoàng Thượng, tùy thời đều có thể thay đổi thân phận của ngươi, ngươi vẫn là  tiểu thư ngu ngốc cái gì đều không có quyền!” Thiên Thanh Thần vẻ mặt phẫn nộ cùng hận ý, tựa hồ người trước mắt không phải là muội muội mà là cái người tội ác tày trời.

“Thật không? Như vậy chúng ta đến đánh cuộc như thế nào?” Thiên Thanh Hoàng gợi lên một chút tà tiếu.

“Đánh cuộc gì?” Tư Đồ Vãn Nguyệt hơi chút lý trí  hỏi.

“Mị Âm uyển có chuyên môn đổ phường*sòng bạc*, không bằng chúng ta đánh lớn một chút, nếu như ta thua ta sẽ mặc các ngươi xử trí, không một câu oán hận, nhưng là nếu như các ngươi thua, vậy nhóm người các ngươi liền tấu thỉnh Hoàng Thượng trục xuất phong hào công chúa của ta, một lần nữa tuyển người đi hòa thân!”

“Hảo! Bất quá ngươi xác định?” Tư Đồ Lãng thường xuyên tới nơi này, mà địa phương thích nhất chính là đổ phường*sòng bạc*, tân ý của của đổ phường này rất khác biệt, hơn nữa so với bên ngoài thì đổ phường ở nơi này cao quý không biết bao nhiêu lần, sở hữu bài bên trong hắn đều đã chơi, khi đề xuất hắn đồng ý không một chút suy nghĩ.

“Đương nhiên!” Nàng hội cho các ngươi thua đến khóc.

“Nếu không thì ta thêm điều kiện đi? Người mà thua thì sẽ phải viết ở trên mặt bốn chữ ‘Ta là tiện nhân’ đi từ nơi này đến nhà như thế nào?” Thượng Quan Ức đề nghị nói, Thượng Quan Hồng nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

“Không cần! Như vậy thanh danh của muội muội ta sẽ bị phá hủy, nàng như thế nào có thể lập gia đình a!” Thiên Thanh Hoàng vẻ mặt lo lắng.

Thượng Quan Hồng đau lòng nắm tay nàng nói : “Chỉ cần nàng không đáp ứng đánh không phải là sẽ không có việc gì sao?”

“Muội muội! Ngươi không cần đánh , nhận sai với thái tử rồi về nhà đi thôi!” Thiên Thanh Tuyết ở trong long Thượng Quan Hồng ngẩng đầu, bộ dáng yếu ớt như chợt khóc khiến người ta đau lòng.

“Ngươi còn không mau nhận sai? Ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi lại phải lo lắng cho ngươi sao?” Gặp người mà mình âu yếm thương tâm như thế, Thượng Quan Hồng lập tức quát.

“Thiên Thanh Tuyết! Ta cảnh cáo ngươi duy lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, thu hồi ngay sắc mặt giả tạo, bằng không ta sẽ làm cho ngươi biết hai chữ  ‘Tiện nhân’ viết như thế nào!” âm thanh lạnh lùng của Thiên Thanh Hoàng truyền đến, Thiên Thanh Tuyết thân hình chấn động, trong mắt hiện lên ngoan độc, nhưng không có người nhìn thấy.

Nếu như Thiên Thanh Tuyết là giống Thiên Thanh Liên như vậy nàng còn không rảnh đi chán ghét nàng nhưng cố tình nàng lại là loại nữ nhân tâm cơ thâm trầm, dùng ca ngợi để khiến người khác chửi bới nàng, nàng ghét nhất là bị người khác lợi dụng!

“Ngươi…” Thượng Quan Hồng còn muốn mắng cái gì, lại bị Thiên Thanh Hoàng đánh gãy: “Có cái gì cần nói thì đợi đến khi ván đấu chấm dứt thì nói sau!”